Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

medzi:

spoločnosťou EVINREAL s.r.o.

(ďalej len “prevádzkovateľ”)

a

používateľom služieb internetového realitného portálu www.realityshop.sk

(ďalej len “používateľ”).

 

1.1. Prevádzkovateľ,poskytovateľ služieb

Prevádzkovateľom a poskytovateľom uvedených služieb je spoločnosť  EVINREAL s.r.o., , si sídlom na adrese :Bodzianske Lúky 63, 94614 Zemianska Olča, zapísaná v obchod registri : Oddiel: Sro, vložka číslo:35013/N

1.2.Používateľ,Inzerent

Požívateľom ,Inzerentom služieb je každá právnická a fyzická osoba, ktorá využíva služby internetového realitného portálu www.Realityshopsk.

1.3.Služba

Pre účely týchto Obchodných podmienok sa službou rozumie poskytnutie prístupu a  následné využívanie funkcií  na internetovom realitnom portáli www..Realityshop.sk

1.4..Obsah, ktorý je uverejnený na realitnom portáli Realityshop.sk

 

Celý obsah internetového realitného portálu www.Realityshopsk, podlieha zákonu č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v platnom znení a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom a je majetkom prevádzkovateľa,poskytovateľa EVINREAL s.r.o.,

Pokiaľ nie je stanovené inak, používateľ , inzerent nesmie šíriť, podieľať sa na šírení či predaji obsahu internetového portálu www.Realtyshop.sk.

 

1.5. Práva a povinnosti používateľa,inzerenta  a prevádzkovateľa realitného portálu Realityshop.sk

Používateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať obsah, ktorý je klamlivý a úražlivý, je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, či so všeobecne platnými morálnymi zásadami.

Používateľ sa zaväzuje, že žiadne z uverejnených informácií úmyselne nevyplnil nepravdivo. Zároveň sa zaväzuje, že nebude uverejňovať také informácie, o ktorých vie , že v čase uverejnenia nie sú aktuálne.

Za obsah uverejnených inzerátov, reklamných bannerov, profilu používateľa, inzerenta blogov či diskusných príspevkov na realitnom portáli Realtyshop.sk, nesie plnú zodpovednosť používateľ, inzerent.

Prevádzkovateľ neskúma a ani nemá povinnosť preverovať tento obsah, konkrétne preverovať, či nepoškodzuje záujmy tretích osôb. Za nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti  boli vznesené voči prevádzkovatelovi , zodpovedá výhradne používateľ,inzerent, ktorý sa zaväzuje tieto nároky znášať v celom rozsahu.

Ak zverejnený obsah na realitnom portáli Realityshop.sk obsahuje  používané ochranné registrované značky, dáva prevádzkovateľovi automaticky používateľ povolenie k používaniu týchto značiek. Používateľ,inzerent, týmto zaručuje, že má oprávnenie používať tieto ochranné značky, a prevádzkovatel realitného portáli Realityshop.sk ďalej túto skutočnosť nepreveruje..

Používateľ,inzerent sa zaväzuje, že u zverejnených fotografiách nehnuteľnosti, nebude uverejňovať fotografie, videá, a ani ostatný napr. zvukový materiál , ktorý vôbec nesúvisí s ponúkanou nehnuteľnosťou (napr. logo spoločnosti, alebo iný reklamný materiál).

Je zakázané  v diskusných príspevkoch uverejňovať reklamný texty, fotografie, videá iné zvukové záznamy alebo ich iným spôsobom využívať na komerčné účely.

Používateľ sa zaväzuje, že na internetovom realitnom portáli www. Realityshop.sk nebude konať s úmyslom spôsobiť škodu inému používateľovi a ani prevádzkovateľovi.

Na internetovom realtnom portáli www.Realityshop.sk sa registrujú týto používatelia:

Realitná Kancelária

Iná právnická osoba

Súkromná osoba

Súkromná osoba je výhradne len fyzická osoba, ktorá nemá limit na počet zadávania inzerátov.

Realitná kancelária a iná právnická osoba taktiež nemajú limit na počet zadávania inzerátov.

Prevádzkovateľ realitného portálu Realitashop.sk nezverejní , vymaže, odstráni obsah, ktorý porušil ustanovenia v článku 1.5. Týchto Obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, o ktorom po usúdení ,preverení zistí, že negatívne ovplyvňuje služby poskytované ostatným používateľom. Pri porušení týchto podmienok odmietne prístup na realitný portál Realityshop.sk, používateľ bude za takýchto podmienok upovedomený, oboznámeny písomne dopredu.

 

1.6.Reklamácie

 

Používateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane prevádzkovateľa.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď používateľ chybu zistil, alebo mohol, s prihliadnutím na okolnosti, zistiť.

Reklamáciu je potrebné zaslať  písomne poštou alebo e-mailom. Prevádzkovateľ oznámi výsledok reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.

U prevádzkovateľa môže nastať chyba ,čiže nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú objednávky používateľa, a to po dobu dlhšiu než 24 hodín v ktorýkoľvek deň.

Prevádzkovateľ poskytuje zľavu z ceny , formou dobropisu alebo po vzájomnej dohode ,môže sa dohodnúť na inej kompenzácií ,ale len na tú pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná reklamácia.

Prevádzkovateľ zaručuje dostupnosť dát zodpovedajúcu obvyklému technickému štandardu. Používateľ si však musí byť vedomý toho, že v súlade so súčasnou úrovňou technických zariadení nie je možné vždy zabezpečiť bezchybnú dostupnosť údajov. Rovnako neručí prevádzkovateľ za prípady, keď sú dáta nedostupné bez jeho zavinenia:

– použitie nevhodného software alebo hardware

– porucha  komunikačných sietí iných poskytovateľov

– nedostupnosť služby u poskytovateľa pripojenia k internetu

– neaktualizovanou ponukou na tzv. proxy serveroch komerčných a nekomerčných poskytovateľov pripojenia k internetu a ďalších online služieb

 

1.7.Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie získané v rámci spolupráce tretím osobám.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi používateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa § 18 ods. 2 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu používateľa.Kedykoľvek je možné odvolať zo strany používateľa súhlas zo zasielaním reklamným materiálov, informačných materiálov, aj o vymazanie osobných údajov z databázy inzertného realitného portálu Realityshop.sk, toto odvolanie musí byť doručené písomne poštou , emailom.

Akékoľvek zmeny , úpravy , dodatky v Obchodných podmienkach inzertného realitného portálu Realityshop.sk. sa vykonajú výlučne písomnou formou. Prevádzkovatel má právo na zmenu  týchto Obchodných podmienok jednostranne. Nové Obchodné podmienky zverejní prevádzkovateľ 15 dní pred ich účinnosťou. Všetky , iné okolnosti , ktoré môžu nastať, a nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach  sa riadia platnými predpismi Slovenskej republiky

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.01.2018